1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Max United sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy W. Łokietka 165C/6, 31-263 Kraków, tel.: , adres e-mail: biuro@maxunited.com.pl.
  2. Celem zbierania danych jest umożliwienie przesyłanie materiałów informacyjnych i handlowych oraz ofert dotyczących realizacji instalacji fotowoltaicznych i rozwiązań technologicznych, a także przygotowania dokumentacji projektowej związanej z założeniem instalacji fotowoltaicznej.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów działalności spółki tj. w tym promowanie nowoczesnych rozwiązań instalacji fotowoltaicznych i związanych z tym nowych produktów oraz promowanie i propagowanie wiedzy z zakresu nowoczesnych rozwiązań systemów instalacji fotowoltaicznych, wykonanie umowy na prace projektowe oraz realizacja instalacji fotowoltaicznej. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa prawidłowa realizacja powyższych celów.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej lub prawidłowej realizacji procesu budowlanego. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub upoważnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych lub do końca okresu objęcia gwarancją z tytułu realizowanych usług budowlanych.