Rolnik jako prosument

Fotowoltaika to temat, który od kilku lat budzi duże zainteresowanie zarówno wśród klientów indywidualnych, jak i rolników.

Wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy OZE, rolnicy stali się prosumentami na takiej samej zasadzie jak osoby fizyczne.

Nadwyżki energii są magazynowane w sieci elektroenergetycznej u operatorów z możliwością ich odbierania w razie potrzeby. Korzyści z takiego rozwiązania z pewnością zauważy każde gospodarstwo, które zainwestowało, bądź ma w planach inwestycję w firmową instalację fotowoltaiczną. Wyprodukowana przez instalację nadwyżka energii jest odbierana bez dodatkowych opłat od Operatora Sieci Dystrybucyjnej w proporcji 1 wyprodukowanej nadwyżki oddajemy a 0,8 odbieramy w razie potrzeby ( dla instalacji <10 kWp) lub 1 oddajemy, 0,7 odbieramy (dla instalacji od 10kWp do 49.9 kWp)

Masz pytanie? Potrzebujesz porady?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Agrofotowoltaika (APV)

To nowy trent budzący duże zainteresowanie wśród rolników. Termin ten określa jednoczesne wykorzystanie ziemi pod uprawy rolne i do produkcji energii słonecznej. Został on rozpowszechniony przez niemiecki Instytut Fraunhofer ISE, który jako pierwszy rozpoczął badania dotyczące synergii płynącej z jednoczesnej uprawy i czerpania prądu ze słońca poprzez instalacje fotowoltaiczne.
Częściowe zacienienie plantacji przez instalacje fotowoltaiczne mogą powodować nieznaczny spadek plonów w niektórych przypadkach, jednak na obszarach testowych odnotowano również wyższą wilgotność gleb, co może mieć ogromne znaczenie w odniesieniu do upałów panujących podczas ostatnich lat. Trzeba jednak pamiętać, że większych instalacji nie można stawiać na gruncie rolnym o klasie wyższej niż IV.

Instalacje fotowoltaiczne mogą być również dobrym rozwiązaniem dla hodowców zwierząt gdyż montaż instalacji nie wyklucza jednoczesnego wypasu np. owiec na tym samym terenie. Rolnik i Hodowca to zarazem przedsiębiorca jak i producent. Zakładając instalacje fotowoltaiczną prostym sposobem można znacząco obniżyć koszty stałe przedsiębiorstwa, wykorzystując również nieużytki oraz powierzchnie dachów na budynkach gospodarczych. Obecne rozwiązania pozwalają rolnikowi na skorzystania z ulgi w podatku rolnym oraz udział w programach rządowych wspierających odnawialne źródła energii.

Masz pytanie? Potrzebujesz porady?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Fotowoltaika dla rolnika – 25% ulgi w podatku rolniczym

Ulga dla rolnika inwestującego w panele fotowoltaiczne przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na: odliczeniu ¼ kwoty instalacji fotowoltaicznej od należnego podatku rolnego – 25% ulgi od nakładów inwestycyjnych udokumentowanych rachunkami. Kwota ulgi inwestycyjnej, która nie została wykorzystana przez podatnika przechodzi na jego następców i może zostać rozliczona w ciągu 15 lat od zakończenia inwestycji. Przykład: Rolnik płaci w swojej gminie 5 tys. zł podatku rolnego w skali roku. Instalacja fotowoltaiczna ma wartość 50 tys. zł. Po uwzględnieniu ulgi rolnik odliczy od podatku rolnego 12,5 tys. zł (czyli 25% wartości instalacji). W związku z powyższym rolnik przez okres 2,5 roku nie zapłaci podatku rolnego, tym samym oszczędzając 12,5 tys. zł.

Masz pytanie? Potrzebujesz porady?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Fotowoltaika dla rolnika – Agroenergia

To program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dedykowanego rolnikom indywidualnym tj. osobom fizycznym będących właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Budżet programu, przewidziany na lata 2019-25, wynosi 200 mln zł, z czego 80 mln zł zostanie przeznaczone na dotacje, a 120 mln zł na pożyczki. Maksymalna wysokość dofinansowania w formie dotacji może pokryć do 40 proc. kosztów kwalifikowanych, a pożyczka będzie mogła pokryć nawet do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, przy czym kwota pożyczki będzie mogła wynieść od 100 tys. zł do 2 mln zł.

W programie Agroenergia można wnioskować o dofinansowanie zarówno na tzw. mikroinstalacje o mocy do 50 kwp, jak i instalacje od 50 kWp do 1 MWp, których jednostkowy koszt inwestycyjny brutto nie przekracza 2,5 mln zł. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane są na stronie internetowej NFOŚiGW.